Genel Kullanım Şartları ve Koşulları

GENEL KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

 

https://coin.borusanmannesmann.com/tr/ adresindeki internet sitesi aracılığı ile Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır.), ziyaretçinin platformda sunulan form doğrultusunda inovatif fikirleri hayata geçirmek ve farklı çözüm önerileri sunmaya olanak tanıyan bir hizmet sunmaktadır.

 

ŞİRKET, hiçbir şekilde internet sitesinde fikrini sunan kullanıcı ile bir iş ilişkisi kurmayı taahhüt etmemektedir.

 

Bu Genel Kullanım Şartları ve Koşulları’nın (Bundan sonra “Şartlar ve Koşullar” olarak anılacaktır.) amacı çevrimiçi erişilebilen “Borusan Mannesmann Kolektif İnovasyon Ağı” (Bundan sonra “DOMAİN” olarak anılacaktır.)’na erişim ve kullanım koşullarını tanımlamaktır.

 

Bu Şartlar ve Koşullar merkezi Pürtelaş Hasan Mah. Meclisi Mebusan Cad. No.37 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan, Ticaret Sicil Numarası 69531 olan Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış olup, DOMAİN kullanıcılarına (Bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır.) uygulanacaktır.

 

Bu dokümanın amacı, DOMAİN aracılığıyla sunulan işlevlerin kullanımı ile ilgili haklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında bilgi vermektir. DOMAİN’in herhangi bir amaç için, herhangi bir şekilde kullanılması halinde bu Şartlar ve Koşullar, koşulsuz olarak kabul edilmiş sayılır. KULLANICI Şartlar ve Koşulları kabul etmeden DOMAİN’e erişemez.

 

DOMAİN’e erişim kural olarak ücretsizdir.

 

MADDE 1- GENEL KULLANIM ŞARTLARI ve KOŞULLARININ AMACI

 

İşbu Şartlar ve Koşullar, ŞİRKET ve KULLANICI (Bundan sonra birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiş olup TARAFLAR’ın DOMAİN’i kullanırken ortaya çıkacak hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

ŞİRKET, yükümlülüklerini yerine getirmek için yalnızca ticari olarak makul çabayı göstermekle yükümlüdür. ŞİRKET, KULLANICI veya herhangi bir üçüncü taraf için doğabilecek herhangi bir aksaklık ve sonuçtan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

ŞİRKET, özellikle DOMAIN ve ilgili ekipmanın düzgün çalışması için gerekli bakım ve güncellemeler için veya teknik başka herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmaksızın, DOMAIN ürününün tamamına veya bir bölümüne erişimi askıya alma, kesme veya sınırlama hakkını saklı tutar.

 

MADDE 2- ERİŞİM VE KAYIT KOŞULLARI

 

I. Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (“Politika”) – KULLANICI’nın Genel Yükümlükleri

 

DOMAİN’in kullanımı kapsamında, KULLANICI kamu düzenine aykırı davranmamayı, yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uygun davranmayı, üçüncü kişilerin haklarını gözetmeyi ve işbu Şartlar ve Koşullar’a uygun davranmayı taahhüt eder.

 

Her bir KULLANICI aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt eder.

 

 • ŞİRKET ve üçüncü kişilere karşı adil ve özenli hareket etme,
 • ŞİRKET ve eğer mümkünse diğer KULLANICILAR’a yalnızca doğru bilgi verme,
 • DOMAİN’i yalnızca bu Şartlar ve Koşullarda belirtilen amaçlar için kullanma,
 • DOMAİN’i suç işlemek ve yürürlükte hükümlerin ihlaline yol açacak şekilde kullanmama,
 • DOMAİN’i, KULLANICILAR’ı başka bir siteye veya hizmete yönlendirmek için kullanmama,
 • Üçüncü kişilerin özel hayatına ve değişimin gizliliğine saygı duyma ve
 • DOMAİN’in veri işleme sistemini etkilememe

 

II. DOMAİN’in Kullanılması

 

https://coin.borusanmannesmann.com/tr/ portalı, ŞİRKET tarafından önerilen proje çağrılarına ve uygun olduğu durumlarda, değerlendirmesi tamamen ŞİRKETİN inisiyatifinde olan yenilikçi tekliflere erişim sağlar.

 

Tekliflerin içeriği: Bu internet sitesinde yayınladığınız herhangi bir teklifin veya bilginin içeriğinden yalnızca siz sorumlu olacaksınız ve BORUSAN, yayınlanan veya indirilen öğelerin içeriği için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecek ve imtina edecektir. Bu Sitede fark edebileceğiniz herhangi bir hata, karalayıcı beyan, iftira ifadesi, ihmal, yalan, müstehcenlik, pornografik materyal veya küfür hakkında bildirimde bulunmak için lütfen BORUSAN ile iletişime geçin. BORUSAN, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, yayınlamış olabileceğiniz, başka nedenlerle zararlı, saldırgan veya uygunsuz görülen herhangi bir materyali kaldırma veya değiştirme hakkını saklı tutar.

 

III. ŞİRKET’in Genel Yükümlülükleri

 

ŞİRKET, DOMAİN ile ilgili işbu hükümler çerçevesinde aşağıdaki yükümlülükleri taahhüt eder:

 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere uygulanabilecek tüm düzenlemelere bağlı olma,
 • Fikri mülkiyet hakları başta olmak üzere, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeme.

 

MADDE 3- SORUMLULUĞUN REDDİ VE SORUMLULUK SINIRLAMALARI

 

I. Genel Prensipler

 

KULLANICI, DOMAİN’i kullanması ve DOMAİN’de paylaştığı içerikten yalnızca ve münhasıran sorumludur. ŞİRKET, DOMAİN’in herhangi bir şekilde kullanılmasından veya DOMAİN’de paylaşılan içeriklerden sorumlu tutulamaz.

 

ŞİRKET, aşağıdaki hususlar hakkında sorumlu tutulamaz:

 

 • DOMAİN’in olağandışı ve kanuna uygun olmayan biçimde kullanılması,
 • DOMAİN’in işbu Şartlar ve Koşullara aykırı olarak kullanılması,
 • Teknik bakım işlemleri veya ŞİRKETİN kontrolü dışındaki web tabanlı ağın neden olduğu aksama nedeniyle DOMAİN'in herhangi bir şekilde kesilmesi veya kullanılamaması
 • DOMAİN’in münhasıran kullanıcının sorumluluğunda olan, KULLANICI’nın yazılım ve donanımı ile uyumlu olmaması.

 

ŞİRKET’in, buradaki yükümlülüklerini yerine getirmek için ticari olarak makul çabayı gösterme yükümlülüğü vardır; tam, eksiksiz veya mükemmel performansı temin, taahhüt veya garanti etmez.

 

Bununla birlikte, İnternet’in doğası gereği (birbiriyle etkileşime giren çok sayıda bağımsız kullanıcının birbirine bağlanması), hiç kimse ağların başlangıcından sonuna kadar genel işleyişini garanti edemez. ŞİRKET, hiçbir koşulda, doğrudan sebep olmadığı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

 

Yasal işlemin niteliğine bakılmaksızın, ŞİRKET, işbu Şartlar ve Koşullar ve hükümleri kapsamında, hiçbir koşulda, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kâr kaybı, avantaj, tasarruf veya gelir, üçüncü kişi kaybı veya KULLANICI aleyhine amaçlanan fiil ve sonuçları dahil dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. KULLANICI, doğrudan veya dolaylı, maddi veya maddi olmayan, kendisinin veya çalışanlarının ŞİRKET'e veya KULLANICI’nın DOMAIN ve işlevlerini kullanmasıyla bağlantılı olarak üçüncü şahıslara karşı sebep olduğu herhangi bir zarardan münhasıran sorumludur.

 

Sözleşme sona erse ya da feshedilse dahi, TARAFLAR, sözleşmenin bu hükmünün uygulanmaya devam edeceği hususunda açıkça anlaşmışlardır.

 

Ek olarak, ŞİRKET, ağlarının virüs veya zararlı başka bir bileşen içermediğini garanti etmez. Dolayısıyla, kendi verilerini ve/veya yazılımlarını İnternet ortamındaki herhangi bir virüs sirkülasyonundan etkilenmesini önlemek için münasip tüm önlemleri almak KULLANICI’nın yükümlülüğündedir.

 

ŞİRKET, DOMAİN’de mümkün olduğunca doğru bilgi bulunmasını sağlamak için çabalar. Ancak, ŞİRKET ya da bu bilgileri sağlayan üçüncü kişiler nedeniyle güncellemedeki noksanlık, yanlışlık ve eksikliklerden dolayı ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 4 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

İşbu Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi, içerik ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Borusan Mannesmann’a ait olup, ulusal ve uluslararası hukuk nezdinde koruma altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya sitede üyeler için oluşturulan Platformun kullanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

KULLANICI tarafından DOMAİN’de paylaşılan dokümanlar ŞİRKET tarafından saklanacak ve kullanılabilecektir. KULLANICI DOMAİN’de paylaştığı bilgiler üzerindeki tüm fikri ve sınai haklar ile kullanım haklarının kendisinde olduğunu, üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini, bu bilgileri paylaşmakla ŞİRKET’e bu bilgileri ve belgeleri her hangi bir şekilde ve yöntemle kullanma, kullandırma, çoğaltma, yayma, umuma iletme, işleme, ticarileştirme dahil olmak üzere tüm hakları sağladığını, bunun için bir ücret, tazminat veya her ne ad altında olursa olsun bir talepte bulunmadığını, üçüncü kişilerin Kullanıcı tarafından paylaşılan bilgi ve belgeler üzerinde bir hak ileri sürmesi halinde doğacak tüm sorumluluğun herhangi bir süre sınırı olmaksızın kendi sorumluluğunda olacağını kabul ve taahhüt etmektedir.   

 

MADDE 5 – HİZMET SÜREKLİLİĞİ

 

Mücbir sebep ve ŞİRKET’in kontrolü dışında gelişebilecek olaylar haricinde DOMAİN 7 gün 24 saat erişilebilir durumdadır.

 

Ancak ŞİRKET, DOMAIN ve ilgili ekipmanın düzgün çalışması için, KULLANICI’ya önceden haber vermeksizin, gerekli teknik bakım veya güncelleme amacıyla veya başka herhangi bir nedenden dolayı, DOMAİN’in tamamına veya bir kısmına hizmet sağlamayı durdurmaya karar verebilir ve hizmet sağlamayı askıya alabilir.

 

KULLANICI, ŞİRKET’in bildirimde bulunmadan ve KULLANICI’ya başvurulmadan, DOMAİN tarafından sunulan hizmeti sonlandırabileceği veya hizmetin niteliklerinde değişiklik yapabileceği hususunda bilgilendirilmiştir.

 

MADDE 6 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Platformun kullanılması, ziyaret edilmesi, üyeliğin gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme, Borusan Mannesmann Kolektif İnovasyon Ağı Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında tüzel kişilere ilişkin bilgiler, kişisel veri olarak kabul edilmediği için platform üyesi firmaların tüzel kişiliğine ait bilgiler bu Kanun kapsamına girmemektedir.

 

MADDE 7 – ÇEREZLER

 

Çerezler (cookie), bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınıza, bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza depolanan, sayı ve harflerden oluşan küçük boyutlu dosyalardır. Borusan Mannesmann Kolektif İnovasyon Ağı’nın düzgün bir şekilde çalışabilmesi, Kullanıcıların platformda gezinebilmesi ve Platformun sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeleri için Sitede teknik çerezler kullanabilmektedir. Bu çerezler Sitenin kullanımı için gerekli olan ve sitenin işlerliğini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezler devre dışı bırakıldığı takdirde Sitenin bir kısmına veya tamamına erişim mümkün olmayabilir. Çerezler vasıtası ile toplanan bilgiler sadece Sitenin kullanımı ve hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla kullanılabilmektedir.

 

MADDE 8 – SAİR DÜZENLEMELER

 

Bu Kullanım Koşullarının uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

İşbu Kullanım Koşulları ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Üyenin bilinen e-posta adresi ve kullanıcıların kullanıcı hesabı oluşturulurken bildirilen e-posta adresi/adresleri vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, kullanıcı hesabı oluşturulurken belirtilen adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, adresin değişmesi durumunda beş gün içinde yazılı olarak Borusan Mannesmann’a bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

Kullanım Koşulları ve site ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize iletmek için Meclisi Mebusan Cad. No:35-37 Salıpazarı BEYOĞLU/İSTANBUL adresi veya DOMAİN’de yer alan bilgiler üzerinden bize ulaşabilirsiniz.